ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 CƠ BẢN ĐƯỢC THÔNG QUA

17/03/2023

Chia sẻ

Chiều 17/3/2023, ông Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Uông Bí đã chủ trì Hội nghị lần thứ 25, BCH Đảng bộ thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025, nghe nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2040.

Ông Nguyễn Văn Lâm đại diện Đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam tham gia báo cáo phân tích các nội dung điều chỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lâm, chủ trì đồ án quy hoạch báo cáo phân tích các nội dung điều chỉnh

Tại hội nghị, UBND thành phố đã thông qua tờ trình Về việc thông qua nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2040.

Theo đó, nội dung chính điều chỉnh quy hoạch bao gồm: từ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2040 (điều chỉnh cục bộ thành điều chỉnh tổng thể); điều chỉnh tên đồ án thành Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2040; điều chỉnh thời hạn lập quy hoạch; điều chỉnh về tính chất đô thị, chức năng đô thị; điều chỉnh về quy mô dân số và các chỉ tiêu kỹ thuật chính và đất đai.

Lý do điều chỉnh là do có một số nội dung cần rà soát, đánh giá và điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023. Cũng tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã báo cáo, phân tích cụ thể đối với từng nội dung điều chỉnh.

Qua nghe tư vấn báo cáo và các ý kiến tham gia của đại biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị, làm việc khẩn trương của các ban ngành, đơn vị trong xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Quy hoạch điều chỉnh đã cập nhật kịp thời các định hướng lớn của quy hoạch tỉnh; hình thành rõ nét các hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thành phố trong phát triển kinh tế – xã hội.

Tại hội nghị lần này, BCH đảng bộ thành phố thống nhất cơ bản thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch theo tờ trình của UBND thành phố. Đồng chí Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, xây dựng quy hoạch là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng đồng thời là chìa khoá để mở ra cơ hội cho phát triển. Vì thế, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục làm tốt trách nhiệm trong xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch; phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác lập quy hoạch. Quy hoạch sau khi điều chỉnh cần đảm bảo tính đồng bộ với các quy hoạch hiện hữu; các ý tưởng, định hướng phát triển cần được lồng ghép cụ thể vào quy hoạch, lấy quy hoạch là tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.