menu

Đóng

Giáo dục & Đào tạo

Viện khoa học Công nghệ xây dựng AIST – một đơn vị thành viên của Tập đoàn S-Group Việt Nam, là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và các cán bộ có trình độ chuyên môn tiến hành nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án và dịch vụ khoa học & công nghệ.

Các hoạt động chính của Viện AIST bao gồm:

Nghiên cứu khoa học công nghệ, thực hiện các đề tài, các dự án trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường; chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị thông minh; thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng và tiến hành các nghiên cứu xã hội khác.

Dịch vụ khoa học & công nghệ: Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành xây dựng; tập huấn phổ biến thông tin trong lĩnh vực xây dựng; Tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình xây dựng và quản lý đô thị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tư vấn, phản biện; chuyển giao khoa học công nghệ; tổ chức và tham gia đào tạo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện.

TẦM NHÌN

Viện Khoa học công nghệ xây dựng định hướng phát triển trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ xây dựng; đào tạo và bồi dưỡng nên những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị; gia tăng hợp tác quốc tế để có những chuyển giao công nghệ hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

SỨ MỆNH

AIST xác định sứ mệnh kiến tạo nên những cộng đồng học tập và rèn luyện không ngừng, qua đó nâng cao năng lực, trí tuệ; đồng thời, thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, góp phần hướng tới phát triển một xã hội hiện đại, bền vững.

Khóa học AutoCAD cơ bản ứng dụng tại AIST

TS. Nguyễn Xuân Linh trao chứng chỉ khóa học AutoCAD cơ bản định hướng ứng dụng cho các học viên