Báo cáo HĐND thị xã Long Khánh thông qua đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Long Khánh, đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050

Ngày 09/05/2019, tại kỳ họp HĐND thị xã Long Khánh, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt quá trình thực hiện và các nội dung chính của đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Long Khánh, đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050.

Sau khi nghe báo cáo, HĐND thị xã Long Khánh đã nhất trí thông qua các nội dung của đồ án, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo Quy định để trình xin xin ý kiến của Bộ Xây Dựng, làm cơ sở để Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

 

Đại diện đơn vị tư vấn Báo cáo tóm tắt các nội dung chính của đồ án trước HĐND thị xã

 

Phối cảnh tổng thể thị xã Long Khánh theo định hướng Quy hoạch chung

 

Đồ án quy hoạch do liên danh giữa Công ty ACUD và Công ty Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.