ACUD Việt Nam lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại,... trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn và xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
ACUD Việt Nam với thế mạnh về lĩnh vực tư vấn lập Quy hoạch và nhiều năm kinh nghiệm với các dự án lập quy hoạch tại nhiều tỉnh đã được UBND tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, ACUD Việt Nam đã có những buổi làm việc quan trọng nhằm báo cáo phương án quy hoạch với tỉnh Bắc Kạn.
 
ACUD Việt Nam làm việc báo cáo phương án Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn với phía UBND tỉnh Bắc Kạn:
 
Ông Hán Minh Cường - Chủ tịch HĐQT ACUD Việt Nam báo cáo phương án Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn với UBND tỉnh Bắc Kạn.
 
ACUD Việt Nam báo cáo phương án lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn tại UBND các huyện thuộc thành phố Bắc Kạn:
 
Ông Hán Minh Cường - Chủ tịch HĐQT ACUD Việt Nam làm việc tại UBND các huyện thuộc thành phố Bắc Kạn
 
ACUD Việt Nam báo cáo phương án lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn tại các Sở, Ban ngành:
 
Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc ACUD Việt Nam làm việc tại Sở, Ban ngành tỉnh Bắc Kạn.
Quân Nguyễn.