ACUD Việt Nam Họp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về ý tưởng Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vào ngày 26/04/2021, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra cuộc họp báo cáo của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam với Sở Kế hoạch và Đầu tư về ý tưởng Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông TS. Hán Minh Cường – Chủ tịch HĐQT ACUD Việt Nam – Chủ nhiệm đồ án.

+ Bà Nguyễn Minh Phương – Chuyên gia kinh tế ACUD Việt Nam.

+ Cùng các chuyên gia ACUD Việt Nam.

-Phía Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn:

+ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

+ Cùng các Phòng, Ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam ông TS. Hán Minh Cường – Chủ nhiệm đồ án đã có buổi  báo cáo nội dung, ý tưởng Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bản tỉnh và là căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội.

Về nội dung lập quy hoạch, phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã đưa ra các ý tưởng định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.

Sau khi nghe các ý tưởng đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam trình bày, phía Ban Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Phòng, Ban chuyên môn đã thảo luận và đưa ra các đánh giá cao về năng lực, kiến thức và tầm nhìn của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã đưa ra các ý tưởng, phương án lập Quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh. Phía Ban Lãnh đạo Sở đồng ý với các ý kiến mà đơn vị tư vấn đã đưa ra và thống nhất sẽ cung cấp thông tin, số liệu cần thiết cho phía đơn vị tư vấn để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành nhiệm vụ báo cáo với các cấp chính quyền, các Sở ngành liên quan.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp:

 
Quân Nguyễn.